Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/714/2019

(FO) Turcovský Anton (12.05.1970)

Hrubov 108, 06723 Hrubov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.10.2019Mgr. Jakub Bodnár Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.10.2019Mgr. Jakub Bodnár Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.10.2019Mgr. Jakub Bodnár Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.09.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu