Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/434/2019

(FO) Kompuš František (07.07.1961)

Medzevská 501, 04423 Jasov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.11.2019Mgr. Róbert Marcinčo Súpis všeobecnej podstaty
20.11.2019Mgr. Róbert Marcinčo Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
11.10.2019Mgr. Róbert Marcinčo Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.09.2019Mgr. Róbert Marcinčo Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.09.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu