Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/453/2019

(FO) Kušnieriková Alena (11.02.1962)

Lomená 28 , 04001 Košice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.01.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.11.2019JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Súpis všeobecnej podstaty
02.10.2019JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.10.2019JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.10.2019JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.09.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu