Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/200/2019

(FO) Bušai Štefan (24.07.1962)

Šahy 121, 93601 Šahy

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.04.2021Mgr. Viliam Kolenčík Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
15.03.2021Mgr. Viliam Kolenčík Iné zverejnenie
26.02.2021Mgr. Viliam Kolenčík Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.02.2021Mgr. Viliam Kolenčík Iné zverejnenie
23.12.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
20.11.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
29.10.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
29.09.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
05.08.2020Mgr. Viliam Kolenčík Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
05.08.2020Mgr. Viliam Kolenčík Iné zverejnenie
05.08.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
14.07.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.07.2020Mgr. Viliam Kolenčík Iné zverejnenie
29.06.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.06.2020Mgr. Viliam Kolenčík Iné zverejnenie
16.06.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
11.06.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
04.03.2020Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.03.2020Mgr. Viliam Kolenčík Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
21.11.2019Mgr. Viliam Kolenčík Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty