Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/197/2019

(FO) Nagyová Anna (30.01.1957)

Trhyňa 153 , 93701 Sikenica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.11.2019Slovenská insolvenčná k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.09.2019Slovenská insolvenčná k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.09.2019Slovenská insolvenčná k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.09.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu