Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/200/2019

(FO) Nemeš Andrej (04.05.1983)

Rybárska 1278, 94901 Nitra

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.11.2019Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.09.2019Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.09.2019Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýIné zverejnenie
25.09.2019Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.09.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu