Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2019

(FO) Janová Žaneta (29.09.1976)

Nám. Oceliarov 465, 04015 Košice-Šaca

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.11.2019Ing. Slávka Molčanyiová PhDOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.10.2019Ing. Slávka Molčanyiová PhDIné zverejnenie
16.09.2019Ing. Slávka Molčanyiová PhDOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.09.2019Ing. Slávka Molčanyiová PhDOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.09.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu