Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/637/2019

(FO) Bakalík Filip (22.09.1992)

Soblahov 741, 91338 Soblahov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.11.2019JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.10.2019JUDr. Vladimír Fraňo Súpis všeobecnej podstaty
16.09.2019JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.09.2019JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.09.2019JUDr. Vladimír Fraňo Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.09.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu