Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/635/2019

(FO) Benková Viera (04.03.1963)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Iné zverejnenie
11.09.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu