Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/641/2019

(FO) Baláž Milan (20.07.1985)

Mnešická ulica 1717, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.09.2019JUDr. Lukáš Tyko Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.09.2019JUDr. Lukáš Tyko Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.09.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu