Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/749/2019

(FO) Bilý Štefan (28.09.1976)

Kpt.Nálepku 385, 08501 Bardejov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.10.2019Prvá arbitrážna k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.10.2019Prvá arbitrážna k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.10.2019Prvá arbitrážna k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.09.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu