Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/911/2019

(FO) Ambrózi Tibor (17.07.1980)

Figa 33, 98251 Figa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2019JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.09.2019JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.09.2019JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.09.2019JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.09.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu