(PO) PARMA EXIM, s.r.o., IČO 35853808

Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.03.2016Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
26.11.2015Okresný súd Bratislava IOkresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: PARMA EXIM, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9/B, 85...
23.10.2015Okresný súd Bratislava IZrušenie konkurzu
14.05.2015Mgr. Ľubomír Bugáň Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
06.05.2015Mgr. Ľubomír Bugáň Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
07.04.2015Okresný súd Bratislava I Súd priznáva predchádzajúcemu správcovi: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, so sídlom kancelárie ...
31.03.2015Mgr. Ľubomír Bugáň Iné zverejnenie
30.03.2015Mgr. Ľubomír Bugáň Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
19.03.2015Mgr. Ľubomír Bugáň Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
18.03.2015Mgr. Ľubomír Bugáň Iné zverejnenie
10.02.2015Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
29.01.2015JUDr Katarína Podhorská Surkošová Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
18.12.2014JUDr Katarína Podhorská Surkošová Súpis všeobecnej podstaty
08.12.2014JUDr Katarína Podhorská Surkošová Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
27.11.2014JUDr Katarína Podhorská Surkošová Iné zverejnenie
24.11.2014Okresný súd Bratislava I Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Katarína Podhorská Surkošová, so síd...
23.10.2014JUDr Katarína Podhorská Surkošová Iné zverejnenie
23.10.2014JUDr Katarína Podhorská Surkošová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.10.2014Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
06.10.2014Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania