(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.09.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.09.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.09.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
19.08.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
12.08.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.08.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.07.2020Ing. Imrich Krupička Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
23.06.2020Ing. Imrich Krupička Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.06.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.06.2020Okresný súd Prešov priznáva správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, ...
12.06.2020Okresný súd PrešovUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
09.06.2020Mgr. Ľubica Gregušková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
12.05.2020Mgr. Ľubica Gregušková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
30.03.2020Mgr. Ľubica Gregušková Iné zverejnenie
05.03.2020Mgr. Ľubica Gregušková Súpis všeobecnej podstaty
05.03.2020Mgr. Ľubica Gregušková Súpis oddelenej podstaty
27.02.2020Mgr. Ľubica Gregušková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.01.2020Mgr. Ľubica Gregušková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.01.2020Mgr. Ľubica Gregušková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.01.2020Okresný súd Prešov priznáva Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, Poprad 058 01 za výkon funkcie ...