(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.01.2021Ing. Imrich Krupička Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
16.12.2020Ing. Imrich Krupička Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
16.12.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.11.2020Ing. Imrich Krupička Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
02.11.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.11.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.09.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.09.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.09.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
19.08.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
12.08.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.08.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.07.2020Ing. Imrich Krupička Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
23.06.2020Ing. Imrich Krupička Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.06.2020Ing. Imrich Krupička Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.06.2020Okresný súd Prešov priznáva správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, ...
12.06.2020Okresný súd PrešovUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
09.06.2020Mgr. Ľubica Gregušková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
12.05.2020Mgr. Ľubica Gregušková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
30.03.2020Mgr. Ľubica Gregušková Iné zverejnenie