Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/734/2019

(FO) Vretenička Dušan (19.06.1967)

Mostná 1942, 97251 Handlová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.10.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
17.08.2020Crossdefault Management Group, k. s.Iné zverejnenie
10.08.2020Crossdefault Management Group, k. s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
10.07.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.03.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.02.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.02.2020Crossdefault Management Group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
16.12.2019Crossdefault Management Group, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.12.2019Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.12.2019Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.11.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu