Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/512/2019

(FO) Tomková Valentina (25.12.1964)

Leles 346 , 07684 Leles

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.03.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.02.2020Mgr. Tomáš Szalontay Súpis všeobecnej podstaty
04.12.2019Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.12.2019Mgr. Tomáš Szalontay Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.11.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu