Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/226/2019

(FO) Bogdán Ján (24.10.1972)

Ul. M. Kukučína 1168, 93401 Levice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.02.2020JUDr. Marian Dobiš Súpis oddelenej podstaty
06.12.2019JUDr. Marian Dobiš Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.12.2019JUDr. Marian Dobiš Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.12.2019JUDr. Marian Dobiš Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
02.12.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu