Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/771/2019

(FO) Čonka Milan (06.04.1971)

J. Kráľa 689, 05938 Štrba

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.03.2020Mgr. Radovan Muzika Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.03.2020Mgr. Radovan Muzika Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.03.2020Mgr. Radovan Muzika Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu