(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.02.2018Okresný súd Bratislava I Súd návrh na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, správcu: JUDr. Marek Benko LL....
20.07.2017JUDr. Marek Benko LLMZverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
30.05.2017JUDr. Marek Benko LLMOznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
14.09.2015Okresný súd Bratislava I Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom...
25.02.2015JUDr. Marek Benko LLMIné zverejnenie
21.01.2015Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Brati...
20.01.2015JUDr. Marek Benko LLM.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
09.01.2015JUDr. Marek Benko LLM.Iné zverejnenie
09.01.2015JUDr. Marek Benko LLM.Iné zverejnenie
07.01.2015Okresný súd Bratislava ISúd určuje, že na podania doručené odosielateľom Štátny fond rozvoja bývania, so sídlom Lamačská ce...
07.01.2015Okresný súd Bratislava I Súd návrh správcu: JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava,...
12.12.2014JUDr. Marek Benko LL.M.Iné zverejnenie
05.12.2014JUDr. Marek Benko LL.M.Súpis všeobecnej podstaty
24.11.2014JUDr. Marek Benko LL.M.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
16.10.2014Okresný súd Bratislava I Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Marek Benko, so sídlom kancelárie Šo...
10.10.2014JUDr. Marek Benko LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.10.2014Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
23.09.2014Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania