Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/781/2019

(FO) Klopan Patrik (15.01.1976)

Bôrová ulica 442, 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.11.2020JUDr. Martina Válková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.11.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
04.12.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
03.12.2019Ing. Oľga Šabová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.12.2019Ing. Oľga Šabová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok