Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1003/2019

(FO) Bónová Silvia (07.07.1979)

Krahule 126 , 96701 Krahule

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.04.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
06.02.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
16.12.2019BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.12.2019BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.12.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu