Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/813/2019

(FO) Miklošová Monika (31.07.1972)

Závada 8 , 09408 Závada

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.07.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.12.2019JUDr. Mária Domčeková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.12.2019JUDr. Mária Domčeková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.12.2019JUDr. Mária Domčeková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu