Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/77/2019

(FO) Morochovičová Iveta, Ing. (26.07.1970)

SNP 4100/100 , 06901 Snina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
14.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
14.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
09.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
14.02.2019JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok