Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/822/2019

(FO) Oračko Milan (19.03.1968)

Podhorany 100 , 05993 Podhorany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
09.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu