(PO) TRADE METAL, s.r.o., IČO 36686280

Pražská 2, 04011 Košice - Západ

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.11.2022JUDr. Marek Radačovský Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
27.07.2021Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: TRADE METAL, s.r.o. v konkurze, Pražská 2, 0401...
05.05.2021Okresný súd Košice I P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Koš...
13.07.2020Okresný súd Košice I U k l a d á správcovi úpadcu : JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 K...
01.07.2020JUDr. Marek Radačovský Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
12.06.2020Okresný súd Košice I U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 20.03.2020 č.k.: 30K/19/2019-126, na majetok úpa...
12.06.2020Okresný súd Košice I I. P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová ...
18.05.2020JUDr. Marek Radačovský Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
02.04.2020JUDr. Marek Radačovský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.04.2020JUDr. Marek Radačovský Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.04.2020JUDr. Marek Radačovský Súpis všeobecnej podstaty
26.03.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu,
30.01.2020Okresný súd Košice I Spisová značka : 30K/20/2019 Upovedomenie o zrušení pojednávania Vo veci navrhovateľa (ža...
30.01.2020Okresný súd Košice IUstanovenie správcu,
20.12.2019Okresný súd Košice I U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návr...
20.12.2019Okresný súd Košice I P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 30K/19/20...
11.12.2019Okresný súd Košice IZačiatok konkurzného konania