Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.12.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
01.12.2020JUDr. Lucia Kolníková Iné zverejnenie
24.11.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
02.04.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
01.04.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
17.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
10.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
10.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Iné zverejnenie
28.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Súpis všeobecnej podstaty
10.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
10.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.12.2019JUDr. Lucia Kolníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.12.2019JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.12.2019JUDr. Lucia Kolníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.12.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu