Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/853/2019

(FO) Hanzelová Soňa (10.12.1959)

J.I.Bajzu 817/5 , 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.12.2019JUDr. Bohuslav Gelatka Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.12.2019JUDr. Bohuslav Gelatka Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.12.2019JUDr. Bohuslav Gelatka Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.12.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu