Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/847/2019

(FO) Koky Pavol (18.02.1969)

Mengusovce 162 , 05936 Mengusovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
08.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
08.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu