Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/577/2019

(FO) Nistorová Jana (21.10.1983)

Chlmecká 364/13A , 07617 Nižný Žipov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.03.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.02.2020Mgr. Tomáš Szalontay Súpis všeobecnej podstaty
23.12.2019Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.12.2019Mgr. Tomáš Szalontay Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.12.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu