Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2019

(FO) Dunková Jana (08.03.1983)

Gerlachovská 26/65 , 06001 Malý Slavkov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.03.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
21.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
08.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
08.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu