Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/884/2019

(FO) Mikuláš Vladimír, Ing. (03.12.1954)

Energetikov 28/6 , 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.03.2020JUDr. Martina Válková Súpis všeobecnej podstaty
09.01.2020JUDr. Martina Válková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.01.2020JUDr. Martina Válková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.01.2020JUDr. Martina Válková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.12.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu