Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/882/2019

(FO) Zámková Kristýna (29.04.1986)

Podolie 86 , 91622 Podolie

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.04.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.01.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.01.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.12.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu