Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/256/2019

(FO) Tomaškovič Miroslav (07.01.1963)

K. Kuzmányho 1603, 95501 Topoľčany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
07.01.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.01.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.01.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.12.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu