Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/974/2019

(FO) Cenová Daniela (24.10.1965)

Poštárka 1476/80 , 08501 Bardejov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.08.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
05.08.2020JUDr. Jozef Tarabčák Iné zverejnenie
23.07.2020JUDr. Jozef Tarabčák Iné zverejnenie
22.06.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.06.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.05.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.03.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.03.2020JUDr. Jozef Tarabčák Súpis všeobecnej podstaty
20.01.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.01.2020JUDr. Jozef Tarabčák Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.01.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia