Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45 , 98002 Jesenské

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.04.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.03.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.03.2020Mgr. Martina Klačanová Súpis všeobecnej podstaty
16.01.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.01.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.01.2020Mgr. Martina Klačanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.01.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu