Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/377/2019

(FO) Almášiová Helena (18.11.1974)

Neded 344 , 92585 Neded

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.03.2020JUDr. Lukáš Vidlička Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.01.2020JUDr. Lukáš Vidlička Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.01.2020OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu