Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/960/2019

(FO) Bartošová Mária (02.11.1984)

Stráne pod Tatrami 95 , 05976 Mlynčeky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.01.2020JUDr. Stanislav Oravec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.01.2020JUDr. Stanislav Oravec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.01.2020JUDr. Stanislav Oravec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.01.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu