Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/32/2019

(FO) Gallová Katarína (23.02.1973)

Miestný úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierova 288/21 , 82705 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.03.2020Mgr. Peter Arendacký Súpis všeobecnej podstaty
27.01.2020Mgr. Peter Arendacký Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.01.2020Mgr. Peter Arendacký Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.01.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu