Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.06.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.03.2020Mgr. Martina Klačanová Iné zverejnenie
19.03.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
29.01.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.01.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.01.2020Mgr. Martina Klačanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.01.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu