Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/11/2020

(FO) Morvay Peter (21.08.1972)

Lesná 662, 95801 Partizánske

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.03.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
12.03.2020JUDr. Vladimír Fraňo Súpis všeobecnej podstaty
30.01.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.01.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.01.2020JUDr. Vladimír Fraňo Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.01.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu