(PO) TABAKOLAND, a.s., IČO 35741155

Ventúrska 9, 81101 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.10.2019Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
26.06.2019Okresný súd Bratislava ISúd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a do...
13.06.2019Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
16.11.2017Ing. Vladimír Budiač Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.08.2017Ing. Vladimír Budiač Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.07.2017Ing. Vladimír Budiač Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.06.2017Ing. Vladimír Budiač Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.03.2017Ing. Vladimír Budiač Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
17.10.2014Ing. Vladimír Budiač Iné zverejnenie
10.01.2014Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TABAKOLAND, a.s., s...
03.12.2013Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. august...
06.11.2013Okresný súd Bratislava ISúd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratisla...
21.10.2013Ing. Vladimír Budiač Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
19.09.2013Ing. Vladimír Budiač Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.09.2013Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
20.08.2013Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TABAKOLAND, a.s., s...
23.07.2013Okresný súd Bratislava ISúd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a dop...
23.07.2013Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup spoločnosti - REAL MAKLER, s.r.o., so sídlom Vinice 293, 900 21 Svätý ...
10.07.2013Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TABAKOLAND, a.s., ...
02.07.2013Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu