Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/18/2020

(FO) Piller Jozef (06.06.1947)

Pčolínska 1409/39 , 06901 Snina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.06.2020JUDr. Soňa Surmová LL.M.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.02.2020JUDr. Soňa Surmová LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.02.2020JUDr. Soňa Surmová LL.M.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
31.01.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu