(PO) SENADO, s.r.o., IČO 35971444

Šafárikova 81, 90301 Senec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.01.2014Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SENADO, s.r.o., so...
13.01.2014Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SENADO, s.r.o., so ...
06.12.2013Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratisl...
06.12.2013Okresný súd Bratislava ISúd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratisla...
29.07.2013BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie
24.06.2013BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
13.06.2013BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
10.01.2013BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
14.11.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
06.09.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
13.08.2012Okresný súd Bratislava I Súd správcovi: BANKRUPTCY LIQIUDATION, k.s., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka sprá...
02.08.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie
28.06.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie
28.06.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
21.06.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie
13.06.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
15.05.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
19.04.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie
19.04.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie
19.04.2012BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Iné zverejnenie