Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/21/2020

(FO) Békési Ján (26.06.1967)

Zlatná na Ostrove 56, 94501 Zlatná na Ostrove

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.07.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
01.07.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
22.06.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.06.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.04.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
06.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu