Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/1/2020

(FO) Krisztová Katarína (29.06.1978)

Nobelova 3160/1A , 83102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.06.2020JUDr. Bohumír Bláha Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.03.2020JUDr. Bohumír Bláha Súpis všeobecnej podstaty
06.03.2020JUDr. Bohumír Bláha Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.02.2020JUDr. Bohumír Bláha Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.02.2020JUDr. Bohumír Bláha Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.02.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu