Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.03.2020JUDr. Michael Medviď Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.03.2020JUDr. Michael Medviď Súpis všeobecnej podstaty
11.02.2020JUDr. Michael Medviď Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.02.2020JUDr. Michael Medviď Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu