Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/31/2020

(FO) Bartošová Mária (13.12.1958)

Ciglianska cesta 2642/8C , 97101 Prievidza I - Staré mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.03.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
17.03.2020JUDr. Vladimír Fraňo Súpis všeobecnej podstaty
10.02.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.02.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.02.2020JUDr. Vladimír Fraňo Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
05.02.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu