Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/6/2020

(FO) Poláková Terézia (24.07.1990)

Malé Leváre 392, 90874 Malé Leváre

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.06.2020JUDr. Stanislav Demčák Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.02.2020JUDr. Stanislav Demčák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.02.2020JUDr. Stanislav Demčák Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.02.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu