Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/40/2020

(FO) Pollak Oto (02.08.1968)

Tolstého 3711, 04001 Košice-Sever

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.06.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.04.2020JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Súpis všeobecnej podstaty
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
10.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu