Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/14/2020

(FO) Machalcová Angelika (17.10.1974)

Senec , 90029 Senec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.04.2020JUDr. Marek Benko LLMSúpis všeobecnej podstaty
27.04.2020JUDr. Marek Benko LLMOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
12.03.2020JUDr. Marek Benko LLMOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.03.2020JUDr. Marek Benko LLMOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
12.03.2020JUDr. Marek Benko LLMVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu